Reovee mõõturid:

Tootekataloog

 

Kanalisatsioonile (reovesi, sadevesi, drenaazivesi) paigaldatavaid mõõteseadmeid EI OLE VAJA TAADELDA, kuna nende kohta puudub viide dokumendis Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvad turule lastavad ja kasutusele võetavad mõõtevahendid (vt Lisa 2).

Mõõta on aga vaja, sest kaup on kallis. Planeeritava mõõteseadme valikul tuleb seega lähtuda Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest, mille §15 lõige (2) ütleb:

Ühiskanalisatsiooni juhitava reo-, sademete-, drenaaþivee ja muu pinnase- või pinnavee kogust arvestatakse või mõõdetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja koostamine (muutmine) on aga praeguse seisuga iga omavalitsuse pädevuses. Kui tegemist on konkreetse reovee genereerija (linn, asula, suurem ettevõte) ja selle käitleja (puhastusjaama omanik) vahelise probleemiga, tuleb valitud mõõtevahendi kasutamine ja selle näidu arvelduse aluseks tunnistamine sätestada nende omavahelise lepinguga.

Seega tuleb kanalisatsioonivee mõõtmise reeglid ja metoodika huvipooltel ise paika panna.