Hooldus ja remont:

Tootekataloog

Kaasaegsed soojuse ja vee mõõteseadmed ei vaja pidevat hooldust. Küll aga peaks nende kasutajal olema piisav kogemus, et kahtluse korral näitudes pöörduda asjatundjate poole.
Soojusarvestite kasutamise probleemid on enamuses seotud tema koosseisu kuuluva veearvestiga ja on põhjustatud enamalt jaolt küttevee halvast kvaliteedist. Arvestusplokid ja temperatuuriandurid, põhinedes AS TEPSO kogemusele, ei vaja hooldust – nad kas töötavad või on riknenud (seega vajavad remonti).

Mehaaniliste arvestite korral on kõige tõenäolisemad saaste sattumine (näiteks keevitusjäägid) arvesti mõõtekanalisse ja ka katlakivi teke. Saaste korral kaasneb tavaliselt arvesti näitude vähenemine (seiskumine) ning seda eriti väikeste vee kulude kuures. Katlakivi tekke korral on võimalik nii näitude vähenemine kui ka suurenemine.
Hoolduseks on veearvesti mõõtekambri keemiline pesu.

Induktiivsete arvestite korral on probleemiks mõõtekanali kattumine rauaühenditega (valge defloonkate muutub mustaks), mille tulemusel elektroodidel indutseeritud e.m.j. väheneb ja ka soojusarvesti näit väheneb. Sealjuures vähenevad näidud protsessi alguses aeglaselt, hiljem aga pidevalt kiirenedes ning lõplik seiskumine võib saabuda mõne nädala jooksul. Kõrge rauaühendite sisaldus on seotud soojatootja ebapiisava tähelepanuga küttevee ettevalmistamise probleemidele, kuigi normid nõutud vee keemilisele koostisele kehtivad.
Hoolduseks on mõõtekanali puhastamine.

Ultraheli arvestite korral on füüsikalised protsessid kuluanduris keerulisemad ning nende tulemusel soojusarvesti näit tavaliselt suureneb.
Hoolduseks on mõõtekanali keemiline puhastamine ning igal juhul arvesti järelhäälestamine (nn. justeerimine) stendil.

AS TEPSO hooldab:

  • Vee – ja soojusarvesteid
  • Soojussõlmede automaatikaseadmeid

AS TEPSO remondib:

  • Kõiki tüüpe soojusarvesteid (veearvesti, arvestusplokk, termoandurid)
  • Soojussõlmede regulaatoreid, s.h. ka DANFOSS
  • Veearvesteid
  • Tööstusautomaatikaseadmeid
  • Erineva otstarbega elektroonikaseadmeid