Tegevusulatus ja kvaliteet:

Tootekataloog

Alates 2006. aastast on TEPSO LABOR OÜ kalibreerimis- ja taatluslabor akrediteeritud Eesti Arediteerimiskeskuse poolt. Omame akrediteerimistunnistust K003, mille lisas on ära toodud labori tegevusulatus. Praktiline tegevus algas jaanuaris 2006.
Alates 2007. aastast on TEPSO LABOR OÜ EVS-EN ISO/IEC 17020 alusel akrediteeritud ka kui inspekteerimisasutus. Akrediteerimistunnistus I047.

TEPSO LABOR OÜ tegevusulatuseks on:

  1. Veearvestite kalibreerimine ja taatlemine, veearvestite EÜ esmataatlus
  2. Kulumõõturite taatlemine ja kalibreerimine
  3. Temperatuuriandurite kalibreerimine ja taatlemine
  4. Soojusarvestite ja nende koostisosade taatlemine
  5. Termostaatide kalibreerimine
  6. Vee- ja kulumõõturite kalibreerimis- ja taatlusstendide kalibreerimine

Taatlustegevuseks omame volitatud asutuse staatust, mis on meile omistatud Majandusministeeriumi poolt jaanuaris 2006. Taatluslabori tunnusnumber on M29. Laboris on juurutatud toimiv kvaliteedijärgimise süsteem, mis on kajastatud labori kvaliteedikäsiraamatus. Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteering EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 alusel kindlustab.
Täpsem info EAK kodulehelt.

Labori personali koosseisu kuuluvad:

  • tehniline juht
  • kvaliteedijuht
  • labori juhataja
  • kalibreerijad ja taatlejad (3 töötajat)

Kogu labori personal on läbinud vastava koolituse ja iga töötaja omab kehtivat kutsetunnistust. Oleme edukalt osalenud võrdluskatsetes Saksa, Tsehhi, Venemaa, Läti, Leedu, Eesti ja Põhjamaade laboritega ning tõestanud seega oma kompetentsust vee- ja soojusarvestite kalibreerimis- ning taatlustegevuses.