TÄHTIS TEADA:

Tootekataloog

13.07.2015

Järgnev kehtib VEEARVESTITE kohta

Lugupeetud veearvestite maaletoojad, kaupmehed, kasutajad, ametnikud ja huvilised! 

Seoses kehtima hakanud uue standardiga veearvestite kohta on vajalik pöörata tähelepanu vähemalt kahele tähtsale asjaolule.

 

1. Lähtudest standardi EVS EN ISO 4064-1: 2015 jaotises 4.2. toodust (täpsusklassid, lubatud piirviga sõltuvalt mõõdetava vee temperatuurist, temperatuuriklassid) saab teha selge järelduse, et nn soojaveearvestid (temperatuuriklassid T50, T70, T90...), mis on esmataatluse läbinud vastavuses direktiiviga MID 2004/22/EC, mõõdavad külma vett täpselt sama täpselt kui nn spetsiaalsed külmaveearvestid (T30) ja nende kasutamine ka külma vee mõõtmiseks on lubatud piiranguteta.

2. Lähtudes sama standardi lisas C toodust, omavad lubatud piirvead arvestite kordustaatlusel kahekordseid väärtusi.
Seda peaksid arvestama arvestite taatlusega tegelevad laborid (nn praakida tuleks seega arvestid, mille mõõteviga külma vee mõõtmisel ületab ±4% ülemises mõõtepiirkonnas (seni ±2%) ja ±10% alumises mõõtepiirkonnas (seni ±5%)).

 

 

Tagasi